Tự ý chuyển nhượng ô tô thuộc sở hữu chung của vợ chồng là vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đâyCâu hỏi: Tự ý chuyển nhượng ô tô thuộc sở hữu chung của vợ chồng là vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây? A. Tài sản và lợi nhuận. B. Hôn nhân và gia đình. C. Đạo đức và ứng xử. D. Gia đình và xã hội. Hãy chọn trả lời […]Edu math viet nam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *