Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng (left( P right):2x – y + z – 2 = 0) và (left( Q right):2x – y + z + 1 = 0).Câu hỏi: Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng (left( P right):2x – y + z – 2 = 0) và (left( Q right):2x – y + z + 1 = 0). Số mặt cầu đi qua A(1;- 2;1) và tiếp xúc với hai mặt phẳng (P), (Q) là              A. 0 B. 1 C. Vô […]Edu math viet nam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *