Tất cả mọi cá nhân, tổ chức nếu vi phạm pháp pháp luật đều phải xử lý như nhauCâu hỏi: Tất cả mọi cá nhân, tổ chức nếu vi phạm pháp pháp luật đều phải xử lý như nhau. Điều đó thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? A. Tính công khai. B. Tính qui phạm phổ biến. C. Tính quyền lực bắt buộc chung. D. Tính dân chủ. Hãy […]Edu math viet nam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *