Nghĩa vụ nào sau đây được xem là rất quan trọng của công dân khi đã thực hiện tốt các hoạt động kinh doanh của mình phù hợp với qui định của pháp luật?Câu hỏi: Nghĩa vụ nào sau đây được xem là rất quan trọng của công dân khi đã thực hiện tốt các hoạt động kinh doanh của mình phù hợp với qui định của pháp luật? A. Thực hiện chính sách an sinh xã hội. B. Nộp thuế đầy đủ theo qui định của pháp […]Edu math viet nam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *