Hướng dẫn giải Tiếng Anh lớp 4 mới: Unit 20


Từ vựng Unit 20 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2 bay (n) vịnh [bei] Ex: We visit Ha Long Bay. Chúng tôi tham quan vịnh Hạ Long. build (v) xây dựng [bild] Ex: We build some sandcastles. Chúng ta xây một vài lâu đài cát. delicious (adj) ngon [di’liʃəs] Ex: We had some delicious food. Chúng […]

The post Hướng dẫn giải Tiếng Anh lớp 4 mới: Unit 20 appeared first on Sách Toán – Học toán.Edu math viet nam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *