Hướng dẫn giải Tiếng Anh lớp 3 mới: Unit 12


Ngữ pháp – Unit 12 This is my house NGỮ PHÁP 1. Mạo từ bất định (Indefinite articles): a/ an Định nghĩa: a/ an có thể đứng trước danh từ đếm được số ít (singular noun – là danh từ chỉ những vật thể, con người, ý niệm,… riêng rẽ có thể đếm được ở dạng số ít). […]

The post Hướng dẫn giải Tiếng Anh lớp 3 mới: Unit 12 appeared first on Sách Toán – Học toán.Edu math viet nam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *