Hiệp ước biên giới đất liền Việt Nam kí với Trung Quốc năm nào?Câu hỏi: Hiệp ước biên giới đất liền Việt Nam kí với Trung Quốc năm nào? A. 30/12/1999 B. 30/12/1987 C. 30/12/1978 D. 30/12/1980 Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: A Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi […]Edu math viet nam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *