Giải Bài 32.17 Trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9Xác định thành phần phần trăm (về thể tích) của hỗn hợp khí gồm N2, CO và C02, biết rằng khi cho 10,0 lít (ở đktc) hỗn hợp khí đó đi qua một lượng dư nước vôi, 32.17.   Xác định thành phần phần trăm (về thể tích) của hỗn hợp khí gồm N2, CO và […]Edu math viet nam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *