Giải Bài 32.16 Trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9Hai nguyên tố X và Y ở hai chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và có tổng số điện tích hạt nhân là 16. 32.16.    Hai nguyên tố X và Y ở hai chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học […]Edu math viet nam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *