Giải Bài 32.15 Trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 932.15. Cho 8 gam một oxit (có công thức X03) tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo ra 14,2 gam muối khan.Tính nguyên tử khối của X. 32.15.   Cho 8 gam một oxit (có công thức X03) tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo ra 14,2 gam muối khan.Tính nguyên tử khối của […]Edu math viet nam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *