Giá trị của m để phương trình (cos 2x – left( {2m + 1} right)sin x – m – Hello Math – Hello Math


 • Câu hỏi:

  Giá trị của m để phương trình (cos 2x – left( {2m + 1} right)sin x – m – 1 = 0) có nghiệm trên khoảng (left( {0;,pi } right)) là (m in left[ {a;,b} right)) thì (a+b) là

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải • The math online

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *