Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây ?  – Math Hello


Câu hỏi: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây ?   A. (y =  – {x^4} + 2{x^2} + 3.) B. (y =  – {x^4} + 2{x^2}) C. (y = {x^4} – 2{x^2}) D. (y = {x^4} – 2{x^2} – 1) Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả […]

The math VNThe math online

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *