Để luyện được 800 tấn gang có hàm lượng sắt 95% , cần dùng x tấn quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 – Hello Math


Để luyện được 800 tấn gang có hàm lượng sắt 95% , cần dùng x tấn quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 (còn lại là tạp chất không chứa sắt). Biết rằng lượng sắt bị hao hụt trong quá trình sản xuất là 1%. Giá trị của x là:

Lời giải tham khảo:


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.

Đáp án đúng: D

(Fe_3O_4rightarrow 3Fe)

(mFe=800.frac{95}{100}=760) (tấn)

(mFe_3O_4=frac{760.232}{3.56}.frac{100}{99}.frac{100}{80}=1325,16) (tấn)The math online

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *