Đề: Kí hiệu M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số (y = sin 2x + sqrt {2 – {{sin }^2}2x} ). Tính (M – m).


Câu hỏi: Kí hiệu M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số (y = sin 2x + sqrt {2 – {{sin }^2}2x} ). Tính (M – m). A. (M – m = 2) B. (M – m = 5) C. (M – m = 1) D. (M – […]

The post Đề: Kí hiệu M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số (y = sin 2x + sqrt {2 – {{sin }^2}2x} ). Tính (M – m). appeared first on Sách Toán – Học toán.Edu math viet nam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *