+ Dao động xủa vật có phương trình (x = {x_1} + {x_2} = 1cos left( {10t + frac{pi }{4}} right)) cm.+ Dao động xủa vật có phương trình (x = {x_1} + {x_2} = 1cos left( {10t + frac{pi }{4}} right)) cm. + Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc có độ lớn cực đại ({left| v right|_{max }} = omega A = 10) cm/s. Đáp án A Câu hỏi: Cho […]Edu math viet nam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *