Chứng minh rằng : $forall x in left( {0,frac{pi }{2}} right)$ ta có ${2^{2sin x}} + {2^{tanx}} > {2^{frac{{3x}}{2} + 1}}$Đề bài: Chứng minh rằng : $forall x in left( {0,frac{pi }{2}} right)$ ta có ${2^{2sin x}} + {2^{tanx}} > {2^{frac{{3x}}{2} + 1}}$ Bài giải: Áp dụng bất đẳng thức côsi:${2^{2sin x}} + {2^{tanx}} ge 2sqrt {{2^{2sin x + tanx}}}  = {2.2^{frac{{2sin x + tanx}}{2}}}$Ta có ${2^{frac{{3x}}{2} + 1}} = {2.2^{frac{{3x}}{2}}} $. So sánh $2sin […]Edu math viet nam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *