zMath Viet nam

Một cơ thể có kiểu gen (Aafrac{{BD}}{{bd}}), giảm phân bình thường và có xảy ra hoán vị gen giữa alen D và alen d v�

Câu hỏi: Một cơ thể có kiểu gen (Aafrac{{BD}}{{bd}}), giảm phân bình thường và có xảy ra hoán vị gen giữa alen D và alen d với tần số 10%. Theo lí thuyết, kết thúc giảm phân có thể tạo ra: A. 8 loại giao tử trong đó loại giao tử ABD chiếm 22,5% B. 8 …

Một cơ thể có kiểu gen (Aafrac{{BD}}{{bd}}), giảm phân bình thường và có xảy ra hoán vị gen giữa alen D và alen d v� Read More »

Nhận định nào dưới đây về ưu thế lai là đúng?

Câu hỏi: Nhận định nào dưới đây về ưu thế lai là đúng? A. Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1, rồi giảm dần qua các thế hệ B. Cơ thể lai F1 trong lai khác dòng vượt trội hơn bố mẹ nên được sử dụng trong việc nhân giống C. Ưu thế lai …

Nhận định nào dưới đây về ưu thế lai là đúng? Read More »

Cặp cơ quan nào sau đây là cơ quan tương tự giữa các loài?

Câu hỏi: Cặp cơ quan nào sau đây là cơ quan tương tự giữa các loài? A. Ruột thừa ở người và ruột tịt của thú ăn thịt B. Lá cây hoa hồng và gai xương rồng  C. Tuyến nước bọt của thú và tuyến nọc độc của rắn D. Chân chuột chũi và chân …

Cặp cơ quan nào sau đây là cơ quan tương tự giữa các loài? Read More »

Dạng đột biến nào sau đây có thể làm cho 2 alen của một gen nào đó lại nằm trên cùng một nhiễm sắc thể?

Câu hỏi: Dạng đột biến nào sau đây có thể làm cho 2 alen của một gen nào đó lại nằm trên cùng một nhiễm sắc thể? A. Đột biến lặp đoạn  B. Đột biến đảo đoạn    C. Đột biến mất đoạn      D. Đột biến chuyển đoạn Hãy chọn trả lời đúng …

Dạng đột biến nào sau đây có thể làm cho 2 alen của một gen nào đó lại nằm trên cùng một nhiễm sắc thể? Read More »

Nhận định nào sau đây là đúng về di truyền ngoài nhân?

Câu hỏi: Nhận định nào sau đây là đúng về di truyền ngoài nhân? A. Gen ngoài nhân dược di truyền thẳng B. Gen ngoài nhân được di truyền theo dòng mẹ C. Gen ngoài nhân chỉ có trong ti thể của mọi loài sinh vật D. Chứng động kinh ở người do một đột …

Nhận định nào sau đây là đúng về di truyền ngoài nhân? Read More »

Đề thi HK2 Toán lớp 7 – số 6

I. Trắc nghiệm (2 điểm) Học sinh làm trực tiếp vào đề kiểm tra Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng   Câu 1. Trong các số sau, số nào là nghiệm của đa thức: (F(x) = {x^2} + 2x – 3) A. 1.                            B. 2. C. 3.                             D. 4. Câu 2. Cho (Delta …

Đề thi HK2 Toán lớp 7 – số 6 Read More »