zMath Viet nam

Đề: Cho đồ thị ((C): y=ax^4+bx^2+c). Xác định của a; b; c biết hình dạng đồ thị như sau:

Câu hỏi: Cho đồ thị ((C): y=ax^4+bx^2+c). Xác định của a; b; c biết hình dạng đồ thị như sau: A. a > b và b 0 B. a > b và b > 0 và c > 0 C. Đáp án khác D. a > b và b > 0 và c Hãy chọn trả …

Đề: Cho đồ thị ((C): y=ax^4+bx^2+c). Xác định của a; b; c biết hình dạng đồ thị như sau: Read More »

Đề: Hàm số (y=ax^4+bx^2+c) đạt cực đại tại A(0;-3) và đạt cực tiểu tại B(-1;-5), Khi đó giá trị của a, b , c lần lượt là:

Câu hỏi: Hàm số (y=ax^4+bx^2+c) đạt cực đại tại A(0;-3) và đạt cực tiểu tại B(-1;-5), Khi đó giá trị của a, b , c lần lượt là: A. 2; 4; -3 B. -3; -1; -5 C. -2; 4; -3 D. 2;-4; -3 Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên …

Đề: Hàm số (y=ax^4+bx^2+c) đạt cực đại tại A(0;-3) và đạt cực tiểu tại B(-1;-5), Khi đó giá trị của a, b , c lần lượt là: Read More »

Đề: Cho hàm số (y = frac{{x + 2}}{{x – 1}}) có đồ thị (C). Khẳng định nào sau đây là sai?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = frac{{x + 2}}{{x – 1}}) có đồ thị (C). Khẳng định nào sau đây là sai? A. Hàm số nghịch biến trên (left( {0, + infty } right)). B. (C) có tâm đối xứng I(1;1). C. (C) có một tiệm cận ngang. D. (C) không có điểm chung với đường …

Đề: Cho hàm số (y = frac{{x + 2}}{{x – 1}}) có đồ thị (C). Khẳng định nào sau đây là sai? Read More »

Đề: Cho (C) là đồ thị hàm số  (y = frac{{x + 1}}{{x – 2}}). Tìm các điểm trên (C) sao cho tổng khoảng cách từ điểm đó đến 2 tiệm cận là nhỏ nhất.

Câu hỏi: Cho (C) là đồ thị hàm số  (y = frac{{x + 1}}{{x – 2}}). Tìm các điểm trên (C) sao cho tổng khoảng cách từ điểm đó đến 2 tiệm cận là nhỏ nhất. A. (1;1) B. (left( {2 + sqrt 3 ;1 + sqrt 3 } right);left( {2 – sqrt 3 ;1 …

Đề: Cho (C) là đồ thị hàm số  (y = frac{{x + 1}}{{x – 2}}). Tìm các điểm trên (C) sao cho tổng khoảng cách từ điểm đó đến 2 tiệm cận là nhỏ nhất. Read More »

Đề: Trên đồ thị (C) của hàm số (y = frac{{x – 6}}{{x – 2}}) có bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên?

Câu hỏi: Trên đồ thị (C) của hàm số (y = frac{{x – 6}}{{x – 2}}) có bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên? A. 3 B. 4 C. 6 D. 7 Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Có vấn đề về lời giải xin các bạn …

Đề: Trên đồ thị (C) của hàm số (y = frac{{x – 6}}{{x – 2}}) có bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên? Read More »

Đề: Cho hàm số (y = frac{{x + 2}}{{x – 1}}) có đồ thị (C), tìm hàm số có đồ thị (C') đối xứng với (C) qua gốc tọa độ O?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = frac{{x + 2}}{{x – 1}}) có đồ thị (C), tìm hàm số có đồ thị (C’) đối xứng với (C) qua gốc tọa độ O? A. (y = frac{{x – 2}}{{x + 1}}) B. (y = frac{{2 – x}}{{x + 1}}) C. (y = frac{{x + 2}}{{x + 1}}) D. (y …

Đề: Cho hàm số (y = frac{{x + 2}}{{x – 1}}) có đồ thị (C), tìm hàm số có đồ thị (C') đối xứng với (C) qua gốc tọa độ O? Read More »

Đề: Giá trị a, b để hàm số (y = frac{{ax + b}}{{x – 1}}) có đồ thị như hình dưới đây là

Câu hỏi: Giá trị a, b để hàm số (y = frac{{ax + b}}{{x – 1}}) có đồ thị như hình dưới đây là A. a=-1, b=2 B. a=1. b=-2 C. a=-1, b=-2 D. a=1, b=2 Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Có vấn đề về lời …

Đề: Giá trị a, b để hàm số (y = frac{{ax + b}}{{x – 1}}) có đồ thị như hình dưới đây là Read More »

Đề: Tìm điều kiện của b và c để đồ thị hàm số (y = {x^4} + b{x^2} + c) chỉ có một điểm cực trị có tọa độ là (left( {0; – 1} right)). 

Câu hỏi: Tìm điều kiện của b và c để đồ thị hàm số (y = {x^4} + b{x^2} + c) chỉ có một điểm cực trị có tọa độ là (left( {0; – 1} right)).  A. (b ge 0) và c=-1 B. b C. (b ge 0) và c>0 D. b>0 và c tùy ý Hãy chọn …

Đề: Tìm điều kiện của b và c để đồ thị hàm số (y = {x^4} + b{x^2} + c) chỉ có một điểm cực trị có tọa độ là (left( {0; – 1} right)).  Read More »

Đề thi thử 2019 môn Toán – Thái Phiên – Hải Phòng

Đề thi thử 2019 môn Toán – Thái Phiên – Hải Phòng   Đề thi thử 2019 môn Toán – Thái Phiên – Hải Phòng – đề thực nghiệm của Bộ.   file pdf có lời giải chi tiết từng câu. ————- các bạn xem online và tải về: —————— ————– DOWNLOAD FILE PDF DE …

Đề thi thử 2019 môn Toán – Thái Phiên – Hải Phòng Read More »

Đề: Cho hàm số (y = – {x^4} – 2{x^2} + 3.) Khẳng định nào sau đây là sai?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = – {x^4} – 2{x^2} + 3.) Khẳng định nào sau đây là sai? A. Hàm số đạt cực tiểu tại x=0. B. Hàm số đạt cực đại tại x=0. C.  Hàm số nghịch biến trên khoảng (left( {0; + infty } right).)  D. Hàm số đồng biến trên khoảng Hãy chọn …

Đề: Cho hàm số (y = – {x^4} – 2{x^2} + 3.) Khẳng định nào sau đây là sai? Read More »