25/12/2000 Việt Nam đã kí với Trung Quốc hiệp định gì? Câu hỏi: 25/12/2000 Việt Nam đã kí với Trung Quốc hiệp định gì?  A. Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ B. Hiệp định hợp tác nghề cá trên Vịnh Bắc Bộ C. Hiệp định biên giới đất liền D. A, B đúng Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem […]Edu math viet nam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *